WISC-R

6-16 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak 60-90 dakikada uygulanan bir yetenek (zeka) testidir. Sözel ve yapım (performans) bölümleri bulunur ve her iki bölüm birbirlerinden farklı alt ölçekten oluşmaktadır. Zekayı çeşitli boyutlardan meydana gelmiş bir genel yetenek olarak kabul etmektedir ve ölçekteki her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki manidar sapmalar klinik veri niteliği taşır. Deneyimli bir psikolog, bu sapmaları yorumlayabilir ve dikkat eksikliği, disleksi gibi olası patolojileri tespit edebilir. Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

WAIS–WECHSLER YETİŞKİNLER İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ

16 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Bireysel olarak bir oturumda uygulanır. Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde bireye yöneltilir. Türkiye normları henüz olmayan WAIS-III, Amerikan normları ile değerlendirilmekle birlikte, deneyimli psikologlar tarafından bireyin zihinsel becerileri ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve klinik amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. WAIS-III bireyin güçlü ve geliştirilmesi gereken zihinsel yetenekleri ile ilgili detaylı bir yol haritası sunmakta ve ölçme amacının yanı sıra terapi planının yapılmasında oldukça önemli bir değerlendirme aracıdır. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve deneyim gerektiren WAIS-III Ölçeği’nin uygulanması yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

Bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır. WAIS-III’te bu iki ana bölüm kendi içerisinde de alt bölümlere ayrılmakta, bu şekilde bireyin sözel ve performans yeteneklerini daha detaylı değerlendirmek mümkün olmaktadır. 

STANFORD-BİNET ZEKA TESTİ

Bir görüşmeye benzeyen bu test küçük çocuklara uygulandığında 30 dakika, daha büyüklerle ise 1-1.5 saat kadar sürer. Zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü saptamaya yöneliktir. 15 faklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek olmak üzere dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir.


TKT (TEMEL KABİLİYETLER TESTİ)

5-7, 7-11, 11-17 yaş olarak ayrılmış olup zihinsel performansı belirlemek amacıyla kullanılır ve dört alt testten oluşur. Uygulama sonucunda bireye ait zeka bölümü elde edilmektedir. Bir oturumda 10 kişiye uygulanan bir grup testidir. 

MMPI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK TESTİ

16 yaş ve üzerindekilere bireysel olarak uygulanabilen, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmi-yorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde ve 4'ü geçerlilik olmak üzere toplam 14 alt testten oluşmaktadır